www.technologieenindustrie.com
Schneider Electric News

Tijd voor een meetbare, gestandaardiseerde aanpak voor verduurzaming van datacenters

Aandeelhouders kijken niet meer alleen naar financiële cijfers bij het beoordelen van bedrijfsprestaties. Veel ondernemingen rapporteren daarom ook over hun duurzaamheidsbeleid en -doelstellingen op het gebied van milieu-impact, de maatschappij en bestuur.

Tijd voor een meetbare, gestandaardiseerde aanpak voor verduurzaming van datacenters

Gedreven door edge-technologieën, zoals industriële IoT, groeit de wereldwijde dataproductie naar verwachting met 25% tegen 2025. De datacenters die nodig zijn om deze data op te slaan vertegenwoordigen 1 tot 2% van het wereldwijde elektriciteitsverbruik. Hoewel de datacenterindustrie al grote efficiëntieverbeteringen heeft gerealiseerd, is het de vraag of dit de groeiende energiebehoefte van datacenters in de komende jaren kan compenseren.

Voor een duurzame toekomst is het nodig dat de datacenterindustrie plannen ontwikkelt die passen bij de specifieke industriekenmerken, zoals hoge energie-intensiteit, snelle groei en hoog stroom- en waterverbruik. Dit behoeft specifieke, gestandaardiseerde meetcriteria, om de toepassing te vergroten, benchmarking mogelijk te maken en vooruitgang op het gebied van duurzaamheid te meten.

Tijd voor meer en gestandaardiseerde maatstaven
In 2007 ontwikkelde The Green Grid als eerste de PUE-maatstaf (Power Usage Effectiveness). Verrassend genoeg bestond er daarvoor nog geen gestandaardiseerde meetmethode om de energie-efficiëntie van datacenters te meten. Sinds de invoering is de gemiddelde jaarlijkse PUE in grote datacenters verbeterd. PUE is een belangrijke maatstaf en stuurde de datacenterindustrie in een duurzamere richting. Nu is het tijd voor de volgende stap.

Recente regelgevingen vereisen dat nieuwbouw voldoet aan verschillende milieueisen. Zo moet alle nieuwbouw, zowel woning als industrie, sinds 2021 voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Dit heeft betrekking op maximale energiebehoeften en primair fossiel energieverbruik, maar ook op een minimaal aandeel hernieuwbare energie. Bedrijven die nieuwe wegen inslaan, waaronder datacenterexploitanten, zullen heldere meetcriteria nodig hebben om inzichtelijk te maken hoe hun gebouwen aan deze milieunormen voldoen.

Bestaande methodieken bieden handvaten voor het ontwikkelen van nieuwe duurzaamheidscategorieën
Datacenterexploitanten kunnen kijken naar bestaande programma’s voor het ontwikkelen van maatstaven voor duurzaamheid. Zo schetst de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) een methodologie voor het bereiken van een netto-nul emissie. In plaats van het wiel opnieuw uit te vinden, kunnen organisaties die methodologie en de bijbehorende mijlpalen hanteren bij hun evaluatie rond verduurzaming van datacenters. De uitgangssituatie van een bedrijf is daarbij bepalend.

Afhankelijk van in welke fase van verduurzaming zij zich bevinden, beginnend, gevorderd of vergevorderd, kunnen zij vijf hoofdcategorieën overwegen. Elk van deze categorieën vertegenwoordigt een belangrijk impactgebied van een alomvattende duurzaamheidsaanpak. Dit zijn:

  • Energie - Datacenters gebruiken een immense hoeveelheid energie. De toename van het aantal en het gebruik van fysieke datacenters maakt dat energie-efficiëntie een zeer belangrijk aandachtspunt blijft.
  • Uitstoot van broeikasgassen (BKG) - Broeikasgassen dragen in belangrijke mate bij aan de klimaatverandering. Elke datacenterexploitant zou in staat moeten zijn de uitstoot en afvoer in kaart te brengen en daar regelmatig over te rapporteren.
  • Water - Voor de warmte die datacenters genereren, is vaak water nodig om te koelen. En koeling is niet de enige vorm van watergebruik. Nieuwe meetcriteria kunnen exploitanten helpen het waterverbruik af te zetten tegen de duurzaamheidsdoelstellingen.
  • Afval - Bij de bouw en exploitatie van datacenters komt afval vrij. Door maatstaven te hanteren kunnen datacenter operators hun afvalproductie beperken, wat sterk kan bijdragen aan het verminderen van hun footprint.
  • Land en biodiversiteit - Sommige industrieën, zoals de mijnbouw, meten hun impact op land en biodiversiteit. De datacenterbranche moet die werkwijze overnemen om inzicht te krijgen in het effect van nieuwe installaties op de omgeving.

Herkenbare criteria helpen datacenteroperators om vooruitgang op duurzaamheidsdoelen te meten
De tonnen kooldioxide, kilowatturen, vierkante meters en dergelijke zijn herkenbare criteria die operators binnen elk van deze categorieën kunnen implementeren. Een operator die net begint met verduurzamen, meet bijvoorbeeld alleen het totale energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en het totale waterverbruik op de locatie. Een vergevorderde datacenteroperator zal elk van deze zaken meten, evenals aanvullende data binnen elk van de vijf hoofdcategorieën. Dat kunnen uiteindelijk wel 23 verschillende criteria zijn waarop gemeten en gerapporteerd wordt.

Deze hoeveelheid criteria brengt ons weer terug bij standaardisatie. Hoe kan een operator weten dat elk criteria op de juiste manier wordt gemeten? En hoe weet hij of zij welke doelen te stellen en te rapporteren?Gelukkig zijn er verschillende programma’s die diverse organisaties voor deze doeleinden hebben opgesteld. Van LEED of BREAAM-certificering tot de GHG Protocol Accounting and Reporting Standard; programma’s die stappen en beoordelingssystemen bieden om elke operator te helpen bij het bepalen van de criteria, meetmethode en rapporteringsstrategieën.

Gestandaardiseerde maatstaven brengen kostenvoordelen én dragen bij aan het grotere plaatje
Landen over de hele wereld richten zich op duurzaamheid, voeren nieuwe regelgeving in of schaffen het gebruik van bepaalde materialen geleidelijk af. Bedrijven volgen dit voorbeeld en vragen datacenteroperators duurzaamheidsdoelstellingen na te streven. Bijkomend voordeel van voor duurzaamheid doorgevoerde efficiëntieverbeteringen is verlaging van kosten, maar we moeten geen prioriteit geven aan verbeteringen alleen omwille van de financiële resultaten. Het beperken van de milieu-impact is goed voor ons allemaal! Het is hoog tijd om gestandaardiseerde criteria in te voeren om duurzaamheidsdoelstellingen te bepalen en te verwezenlijken.

www.se.com

 

  Meer weten…

LinkedIn
Pinterest

Sluit u aan bij de 15.000+ IMP-volgers